Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 07 2015

Reposted frommessedup messedup viatwice twice
koszmaryimary
8716 53e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice

April 05 2015

March 29 2015

March 22 2015

March 14 2015

koszmaryimary
6357 eb5e
Reposted fromtwarze twarze viaeta eta
koszmaryimary
A ja nic tylko uciekam, od stu, trzystu lat.
— Czesław Miłosz, Trwoga - sen
koszmaryimary
Mən - frankfurt am main - kitapçı - fotoğraflar | facebook
Reposted fromweightless weightless
koszmaryimary
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaweightless weightless
koszmaryimary

Reposted fromlifeless lifeless viaszarakoszula szarakoszula

March 08 2015

March 01 2015

February 15 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl